regulamin #latozhustawka - Studio Huśtawka

Regulamin konkursu #latozhustawka
§1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na kanale Studio Huśtawka w serwisie Instagram: www.instagram.pl/studio_hustawka
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizatorem Konkursu jest Studio Huśtawka, Tomasz Hendzelek Services, ul. Złotej Wilgii 12/57 03-984 Warszawa NIP 888-300-72-80, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Taśmowej 1, kod pocztowy 02-677 , zwany dalej “Organizatorem”.
 5. Konkurs trwać będzie 7 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na  profilu Studio Huśtawka w serwisie Instagram
  5a) Terminy konkursów:
  – Lato nad morzem – 03.07.2019r. godzina 17:00 – 10.07.2019r. godzina 23:59
  – Lato w górach – 17.07.2019r. godzina 17:00 – 24.07.2019r. godzina 23:59
  – Lato na mazurach – 31.07.2019r. godzina 17:00 – 07.08.2019r. godzina 23:59
  – Sporty letnie – 14.08.2019r. godzina 17:00 – 21.08.2019r. godzina 23:59
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
 9. Udział w konkursie jednocześnie oznacza akceptację Regulaminu.

§2 Uczestnicy konkursu

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej “Uczestnikiem”.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Instagram, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Instagram, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Instagram.

§3 Zasady konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1a) Wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie zdjęcia na własnym profilu w serwisie Instagram
  1b) Oznaczenie profilu @Studio_Hustawka
  1c) Dodania w opisie #latozhustawka
  1d) Pod postem konkursowym Organizatora oznaczenie 3 osób
 2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie dodania zdjęcia na własnym kanale w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Studio Huśtawka w serwisie Instagram nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia.
 4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Konkurs wygrywa osoba, która do daty zakończenia wymienionej w §1. Ptk. 5 zdobędzie najwięcej reakcji pod komentarzem opisanym w §3 ptk 1d
 7. Reakcjami wymienionymi w § 3 ptk.6 nazywa się suma polubień zamieszczonego przez Uczestnika wraz z komentarzami.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
  8a) osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Instagram,
 9. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

§4 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie będzie kod rabatowy w wysokości 300zł na jedne, dowolne warsztaty we wrześniu 2019r. dla jednej osoby wybranej jako zwycięzca konkursu w temacie podanym w §1 ptk 5.
  1a) Kodem rabatowym o wysokości 100zł na jedne, dowolne warsztaty we wrześniu 2019r. dla każdego uczestnika poza zwycięzcą, o którym mowa §4 ptk.1
 2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

§5 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej najbliższego piątku po terminach wymienionych w §1 ptk 5.. do godziny 18.00.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na profilu Studio Huśtawka w serwisie Instagram. . Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Studio Huśtawka na Instagram poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.
 3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Studio Huśtawka na Instagramie poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w §5 ptk1. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
 6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na repost zdjęcia na kanale organizatora w dowolnej formie
  6a) Formą opisuje się dodanie zdjęcia na profil Organizatora lub w formie Instastories lub przypięcia do głównej relacji
  6b) Formy opisane w §5 PTK 6. nie muszą być zastosowane

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującym od dnia 25 maja 2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
 3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Studio Huśtawka w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.
 7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§7 Odpowiedzialność organizatora i uczestnika

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  3a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  3b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Instagram,
  3c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Instagram,
  3d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Instagram.

§8 Postanowienie końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.studiohustawka.pl/regulamin-konkurs
 2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.